PONTOS - merni postupak

 

Priprema mernog objekta

Na mesta koja je potrebno analizirati prvo se pričvrste merni markeri. Njihova količina nije ograničena. Velik broj markera ne utiče negativno na frekvenciju merenja. Merenja PONTOS-om bitno su jeftinija i pružaju znatno detaljnije rezultate u odnosu na klasične senzore pomaka ili ubrzanja.

Snimanje digitalnih fotografija

Optički sistem PONTOS postavlja se pomoću stativa ispred mernog objekta. Dve digitalne kamere sinhronizovano snimaju objekat u pokretu tako da se mogu analizirati brzi dinamički procesi. Uređaj samostalno kontroliše svoju kalibraciju i amortizuje uticaje koji dolaze iz okoline kao što su vibracije ili pokret.

Automatska obrada

U parovima digitalnih fotografija automatski se pronalaze merne tačke i zatim se fotogrametrijskim postupkom obrađuje njihov položaj u prostoru. Poređenjem trodimenzionalnih koordinata tačaka u različitim stadijumima određuju se vektori pomaka i ubrzanja svih mernih markera.

Rezultati

Prostorni položaji markera i njihovo apsolutno ili relativno gibanje prikazuju se vektorski na fotografijama, 3D prikazima ili dijagramima. Rezultati se eksportuju u standardizovanim formatima.

Primeri >>

 

 

Merni markeri lepe se na merni objekat na mesta za analizu dinamičkih procesa
Optički sistem PONTOS: dve digitalne kamere za sinhronizovano 3D snimanje objekta u pokretu
Stereofotogrametrijsko određivanje položaja mernih tačaka u prostoru, vektori pomaka i ubrzanja mernih markera
Standardizovani formati prikazivanja rezultata
topomatika logo