Novi senzor za dinamička 3D merenja na površini i u diskretnim tačkama

 

ARAMIS 3D kamera je novi merni uređaj kojim se unapređuje razumevanje svojstava materijala i ponašanja gotovih komponenata što dovodi do sigurnijih proizvoda. Novi senzor za ispitivanje lako se integriše sa uređajima za ispitivanje materijala i komponenata u svrhu analize deformacija nastalih usled dinamičkog opterec´enja.

Istraživanje materijala i ispitivanje dijelova igraju ključnu ulogu u razvoju proizvoda. ARAMIS 3D kamera pruža informacije o svojstvima korištenih materijala i ponašanju gotovih proizvoda pod opterećenjem. Ovi rezultati su osnova za razumijevanje stabilnosti proizvoda, optimizaciju geometrije te provođenje pouzdanih numeričkih simulacija i njihovu verifikaciju. GOM-ovo iskustvo u industrijskom 3D mjeriteljstvu dovelo je do razvoja nove ARAMIS 3D kamere koja daje konkretne rezultata potrebne za donošenje odluka prilikom konstruiranja proizvoda, istraživanja i razvoja te proizvodnje.

Ispitivanje delova i istraživanje materijala ima presudnu ulogu u razvoju proizvoda. ARAMIS 3D kamera pruža informacije o svojstvima upotrebljenih materijala i ponašanju gotovih proizvoda pod opterećenjem. Ovi rezultati su osnova za razumevanje stabilnosti proizvoda, optimizaciju geometrije i provođenje pouzdanih numeričkih simulacija i njihovu verifikaciju. GOM-ovo iskustvo u industrijskoj 3D metrologiji dovelo je do razvoja nove ARAMIS 3D kamere koja daje konkretne rezultata potrebne za donošenje odluka prilikom konstruisanja proizvoda, istraživanja, razvoja i proizvodnje.

Certificirana optika

ARAMIS 3D kamera je stereofotogrametrijski merni uređaj koji precizno meri 3D koordinate, pomake i deformacije. Baziran je na optičkoj triangulacija, a kao markere koristi stohastički uzorak ili referentne tačke. Sistem dolazi sa dve unapred podešene i sertifikovane kamere integrisane u stabilno kuc´ište prikladno za svakodnevnu primenu u industriji, čime se osigurava visok nivo stabilnosti i manja potreba za kalibracijom senzora. Korisnik može jednostavno izmeniti merne volumene kako bi se istim uređajem omoguc´ilo merenje malih i velikih objekata, od uzorka za ispitivanje materijala do krila aviona. Osim razvoja ove nove modularne konfiguracije senzora, GOM je takođe unapredio upravljanje svetlom te razvio novu integrisanu upravljačku jedinicu.

Obzirom da su optički merni sistemi zasnovani na digitalnoj obradi slike, moguc´nost kontrole svetla je nužno za precizna merenja. Tačnost merenja zavisi od kvaliteta slike, osvetljenja i kontrasta vizuelnog sadržaja. Upotrebom tehnologije plavog svetla, merenja se mogu sprovesti nezavisno o uslovima ambijentalnog osvetljenja. Uz to, zbog uskopojasne LED svetlosti i dodatnih optičkih filtera, eliminišu se odsjaji i smanjuje se šum, čime se takođe unapređuje kvalitet merenja.

Za mala i srednja područja merenja, novi projektor koristi asferična sočiva kako bi stvorio jednaku raspodelu intenziteta svetlosti. Integrisani revolverski mehanizam omoguc´ava brzu promenu osvetljene površine samo jednim zaokretom.

Za vecće merne volumene GOM je razvio tehnologiju " Tracking points ", te koristi brojna tačkasta LED rasvetna tela koja stvaraju prstenasti izvor svetla oko svake kamere. Obzirom da je sada put svetlosti za odašiljanje i primanje identičan ( svetlo se vrac´a direktno u kameru ), ova postava omoguc´ava krac´a vremena ekspozicije i visokofrekventna merenja .

Kontrolna jedinica

Integrisana kontrolna jedinica upravlja prikupljanjem podataka i rasvetom. Sadrži softverski podržan interfejs za programiranje unapred definisanih ili prilagođenih mernih sekvenci. Potpuno podržava integraciju u postojec´e ispitne sisteme preko spoljnih okidača i prikupljanja analognih podataka. Takođe omoguc´ava definisanje specijalnih međuzavisnosti između parametara ispitivanja, kao što su brzina prikupljanja podataka i aktiviranje elemenata (eng. Triggera). Na primer, frekvencija prikupljanja podataka može se automatski ubrzati kada unapred definisana ulazna veličina (npr. sila) koja deluje na uzorak tokom procesa ispitivanja pređe neki prag. Jednom definisane merne sekvence mogu se pohraniti i koristiti za višestruke projekte odnosno razmeniti unutar različitih sistema.

Rezultat je ARAMIS 3D kamera koja precizno meri bilo koji 3D pomak ili deformaciju prilikom ispitivanja materijala i delova u auto i vazduhoplovnoj industriji, industriji potrošačkih dobara kao i biomehaničkim i sličnim aplikacijama.

GOM Correlate - Besplatni softver za korelaciju digitalnih slika

GOM Correlateje besplatni pretraživač za rezultate korelacije digitalnih slika. Pregledno prikazuje 3D pomake i deformacije te time doprinosi 3D razumevanju dinamičkih komponenata i njihovog ponašanja. Softver se takođe koristi za dalju analizu pomaka i deformacija te pruža detaljne izveštaje sa dijagramima i video zapisima.

Prikaz vrednosti pomaka i deformacija kao celih, bojom kodiranih mapa omoguc´ava mnogo bolje 3D razumevanje delova, nego što pružaju konvencionalne tabele i grafikoni sa rezultatima koje su izmerili konvencionalni merači deformacija.

Sa svojim besplatnim softverskim paketom GOM podržava obrazovanje, istraživanje i industriju, pomažuc´i time da korelacija digitalnih slika postane još više zastupljena standardna metoda.

GOM-ova web stranica nudi besplatno preuzimanje GOM Correlate-a i ostalih materijala, kao i forum, priručnike i video instrukcije. Takođe, redovno se održavaju nacionalni i internacionalni uvodni seminari.

ARAMIS Professional
Novi softverski paket za istraživanje materijala i ispitivanje komponenata

Istraživanje i razvoj novog proizvoda kombinuje različite tehničke discipline, kao što su istraživanje materijala, numeričke simulacije i ispitivanje komponenata. Stoga, integrisani tokovi rada vezani za merenje i analizu rezultata pomažu u skrac´ivanju ciklusa razvoja proizvoda.

Sa svojim novim softverskim rešenjem ARAMIS Professional, GOM daje standardno industrijsko rešenje za ispitivanje materijala i komponenata. ARAMIS Professional kombinuje korelaciju digitalnih slika i 3D prac´enje diskretnih tačaka u jednom softverskom paketu. Rezultati su 3D koordinate, pomaci i deformacije kao i snažni alati za napredne analize .

Za određivanje svojstava materijala, ARAMIS donosi standardne rezultate, kao što su Young-ov modul, Poisson-ov koeficijent ili r- i n-vrednost čelika. Prilikom ispitivanja komponenata, često se koriste rezultati dinamičkih merenja u pojedinim tačkama (na primer, kod ispitivanja izdržljivosti na udarce i dinamička opterec´enja ili analize životnog ciklusa proizvoda), analiza 6 stepeni slobode kretanja ( 6DoF ) i frekvencijska analiza .

Razvojni inženjeri mogu "uživo" procenjivati ponašanje dela tokom procesa ispitivanja pomoc´u modula za online prac´enje deformacija. Rezultati su dostupni u obliku mernih izveštaja, dijagrama i filmova koji se mogu izvesti u standardnim ili prilagođenim formatima za dalju obradu. Štaviše, mogu se direktno upoređivati sa podacima simulacija u svrhu poboljšanja simulacijskih alata i procesa .

Za prilagođeno ispitivanje, inženjeri mogu koristiti dostupni evaluacijske principe kao što su funkcije za analizu stanjivanja, deformacija i pomaka ili prilagoditi zasebne šablone. Takvi šabloni za procenu mogu se koristiti za ponavljajuc´a ispitivanja.

Parametarski softver

Parametarski koncept programskog paketa ARAMIS podržava analizu sličnih delova, funkcije korištene za analizu i izvještavanje automatski se primenjuju na sva merenja. Uz to, ceo proces je sljediv i ponovljiv.

GOM je razvio ARAMIS Professional kao potpuno integrisano softversko rešenje za istraživanje materijala, ispitivanje delova, analizu i izvještavanje. U kombinaciji sa ARAMIS 3D kamerom i GOM upravljačkom jedinicom, ARAMIS Professional softver može biti u direktnoj interakciji i kontrolisati uređaje za ispitivanje, na primer, preko ulaznih i izlaznih analognih signala.

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili Vaš komentar >>

Aramis 3D kamera 300

statički vlačni pokus

deformacije lopatica

Analiza vazdušnog jastuka

vanplanarni pomaci

topomatika logo