ARAMIS - merni postupak

 

Priprema objekta

Za početak, neophodno je na objekat koji je potrebno analizirati prvo naneti stohastični ili pravilni uzorak sa izrazitim kontrastom jer će prilikom promene oblika objekta pratiti deformacije njegove površine. Uobičajen je postupak sprejanja belom i crnom bojom.

Snimanje digitalnih fotografija

Kontrastni uzorak na površini objekta snima se tokom ili nakon opterećenja pomoću jedne ili više kamera. Kamere mogu biti sinhronizovane s kidalicom ili uređajem za opterećivanje. U zavisnosti od vrste kamere snima se i do 8.000 fotografija u sekundi. Ova brzina omogućava preciznu analizu brzih dinamičkih procesa.

Analiza fotografija

Za kompletno područje koje je snimljeno određuju se trodimenzionalne koordinate tačaka s površine objekta kao i polja pomaka i tenzora deformacija. Ako su poznata svojstva materijala, računa se i polje tenzora naprezanja. Analiza je potpuno automatizovana što za posledicu ima brzu i pouzdanu obradu velikog broja stepena opterećenja.

Rezultati

Rezultati merenja u izveštajima prikazani su kao 3D vizuelizacija ili dijagrami, i u standardnim formatima. Ovako dobijeni rezultati pogodni su za dalju obradu metodom konačnih elemenata i drugim numeričkim simulacijama.

Primeri >>

 

 

Stohastični merni uzorak na mernom objektu
Snimak loma epruvete
Raspodela deformacija u kompozitnom uzorku
Prikaz rezultata merenja pomaka i deformacija
topomatika logo