Merenje pomaka i deformacija u medicinskim istraživanjima >>

 

ARAMIS meri beskontaktno i detaljno trodimenzionalne pomake i deformacije tela, omogućavajući tako analize medicinskih zahvata poput fiksacije fragmenata fraktura srednjeg lica ...(više...)

  ARAMIS: Merenje pomaka i površinskih deformacija u medicinskim istraživanjima - ispitivanje hirurških tehnika lečenja preloma na anatomskom modelu lobanje.
 

Analiza ponašanja zakovičastog spoja pod opterečenjem >>

 

3D merenje naprezanja sistemom ARAMIS omogućuje da se vizuelizuju kako se ponašaju spojevi lakih konstrukcija. Vlačni eksperiment sproveden je na dva aluminijumska lima spojena pomoću tri reda zakovica...(više...)

  ARAMIS: Analiza ponašanja opterečenog zakovičastog spoja
 

Kriva tečenja materijala (FLC) - Nakajima test

 

Dijagram krive tečenja (FLD) koristi se za procenu osobina lima i određivanje ograničenja u procesima oblikovanja. FLC se određuju Nakajima testom tj.postupkom dubokog vučenja na metalnim pločastim uzorcima. Deformacije i naprezanja se lako i precizno mere sistemom ARAMIS.

  ARAMIS: FLC - Nakajima test uzorci