Reverzni inženjering

 

Reverzni inženjering je proces otkrivanja tehnoloških principa nekog proizvoda, objekta ili sistema kroz analizu njegove strukture, funkcije i rada. Ovaj proces služi za bolje razumevanje objekta radi njegovog održavanja, odnosno za dizajniranje novog uređaja koji bi imao istu funkciju, a bez kopiranja originalnih delova.

Ukorak sa razvojem kompjuterski potpomognutog dizajna (CAD), reverzni inženjering je postao prihvatljiv metod za izradu 3D virtuelnih modela postojećih fizičkih objekata za dalje korišćenje u 3D CAD, CAM CAE i ostalim programskim paketima. Proces reverznog inženjeringa uključuje merenje oblika objekata i rekonstruisanje njihovih 3D modela. Fizički objekat meri se pomoću 3D sistema za digitalizaciju ATOS. Zatim se dobijeni podaci obrađuju kako bi se dobila detaljna poligonizovana mreža koja opisuje objekat koji smo na ovaj način digitalizovali. Daljom obradom podataka u programskim paketima za rekonstrukciju CAD modela (GEOMAGIC Studio, GEOMAGIC Fashion) dobijaju se površinski (NURBS) odnosno volumenski modeli (STEP, IGES).

Jedno od pitanja koje treba postaviti pre početka rekonstrukcije CAD modela objekta je: da li želimo da dobijemo model koji u potpunosti opisuje fizički objekat, ili CAD model koji će prikazati originalnu zamisao njegovog dizajnera.

Primeri >>

Reverzno inženjerstvo: rekonstrukcija modela u CAD sistemu

topomatika logo