Triptop CMM – optički trokoordinatni merni uređaj

TRITOP fotogrametrija

Ovaj mobilni optički merni sistem visokom preciznošću određuje 3D položaj markera i drugih karakterističnih elemenata s površine mernog objekta i omogućava brza i efikasna merenja na licu mesta.

TRITOP CMM se često koristi za određivanje položaja referentnih tački na velikim i složenim objektima, podržavajući tako preciznu i detaljnu digitalizaciju kompletne površine pomoću 3D digitalizatora ATOS.

Tipična područja primene su:

  • Kontrola kvaliteta velikih objekata
  • Provera i podešavanje uređaja i mašina

TRITOP CMM meri trodimenzionalne koordinate geometrijskih elemenata (rupa, ivica, cilindara, konusa, sfera itd.) i omogućava:

  • Određivanje odstupanja u odnosu na CAD model
  • Kontrolu tolerancija oblika i položaja
  • Proveru specifikacija prema tehničkoj dokumentaciji ili mernim listama

Priprema objekta

Na mesta koja treba izmeriti, po mernom objektu se postavljaju kružne oznake, adapteri i linije. Oznake daju merne tačke s površine objekta, linije služe za određivanje preseka,
a adapterima se mere položaj i oblik geometrijskih elemenata
(otvori, rubovi, cilindri, kugle itd.).

Fotografisanje

Pripremljeni objekt fotografiše se pomoću digitalne fotogrametrijske kamere iz različitih položaja. Snimanje se sprovodi iz ruke, tako da nije potrebna nikakva stabilna konstrukcija. Zbog toga je TRITOP lako prenosiv i izuzetno robusan merni sistem.

Automatska obrada

Računar u kratkom vremenu automatski pronalazi merne tačke u snimljenim fotografijama i računa njihove trodimenzionalne koordinate u prostoru. Sistem je samokalibrišući i statistički procenjuje mernu nesigurnost, što ga čini vrlo preciznim i pouzdanim.

Rezultati

Trodimenzionalne koordinate mernih tačaka mogu se pomoću TRITOP-a precizno izmeriti, prikazati i uporediti s CAD modelom ili nominalnim vrednostima. Merni izveštaji se jednostavno automatizuju, a rezultati se izvoze pomoću standardizovanih formata.

VIDEO: TRITOP – merenje fotografisanjem

Prikazan je postupak fotogrametrijskog merenja koji obuhvata snimanje fotografija, automatski prenos slika na računar, kao i kontrolu i merni izveštaj u PDF formatu.

VIDEO: TRITOP – merenje velikih objekata

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

ZEISS_Certified_Metrology_Partner_637x274