Kontrola geometrije ležajeva mosta

Tokom gradnje Domovinskog mosta u Zagrebu pojavila se potreba za proverom ispravnosti geometrije ležajeva mosta. Merenja su sprovedena na samom gradilištu prenosivim fotogrametrijskim sistemom TRITOP u samo nekoliko sati tako da nije došlo do zastoja u gradnji mosta.

Ležajeve mosta trebalo je proveriti direktno na gradilištu, pa su pri izboru izvođača i prikladne merne metode u obzir dolazili samo prenosivi merni uređaji. Određivanje položaja velikog broja rupa klasičnim geodetskim uređajima bilo bi vrlo dugotrajno. Zahvaljujući fotogrametrijskom sistemu TRITOP, za Topomatiku d.o.o. ovo je bilo jedno rutinsko merenje na terenu.

Na ležajeve su postavljene merne oznake i referentni pribor čija je dužina sertifikovana s mernom nesigurnošću od nekoliko mikrometara. TRITOP koriguje dužinu referentnog pribora u zavisnosti od temperature na kojoj se merenje sprovodi, tako da su toplotne dilatacije automatski kompenzovane.

Iz snimljenih digitalnih fotografija TRITOP računa trodimenzionalne koordinate referentnih tačaka. Kroz njih su postavljene referentne ravni, izračunate su ose i promeri ležajeva i određene su potrebne dimenzije.

Osim referentnih tačaka TRITOP precizno određuje i prostorni položaj i dimenzije geometrijskih elemenata na mernom objektu. Na slici su prikazana odstupanja stvarnog od projektovanog položaja rupe i poređenje sa željenim tolerancijama.

Terensko snimanje - kontrola geometrije mosta
Mjerenje i kontrola geometrije mosta