TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D meriteljstvo

GOM seminari o deformacijama

Jedinstvena prilika za direktan razgovor sa stručnjacima za deformacijska merenja putem besplatnih jednosatnih veb konferencija (vebinar) na temu primene GOM ARAMIS mernog sistema i Hegewald&Peschke kidalica za potrebe ispitivanja mehaničkih svojstava materijala.

1. vebinar: „GOM ARAMIS Tensile Test” / 24. 7. 2013.

Prva u nizu veb konferencija na temu deformacijskih merenja – vebinar„GOM ARAMIS Tensile Test” održana je 24. 07. 2013 od 9.00 do 10.00 i 18.00 do 19.00 sati.

Osim vrhunskih uređaja za 3D skeniranje oblika, GOM proizvodi i uređaje kao što je ARAMIS za pseudostatičko i dinamičko merenje pomaka i deformacija u tački ili na površini.

Na ovom GOM vebinaru obrađeni su principi i rezultati optičkih merenja mehaničkih svojstava sistemom  ARAMIS na standardnim uređajima za ispitivanje mehaničkih svojstava, kao što su Hegewald&Peschke kidalice.

Prikazan je besplatan ARAMIS makro za merenje:

 1. Stress – Strain Curve
 2. Young’s Modulus – Rp02
 3. N-Value
 4. Poisson Ratio
 5. R-Value

Primer rezultata jednog merenja u obliku video izveštaja:

2. vebinar:„GOM ARAMIS Bulge Test” / 21. 11. 2013.

Tema vebinara je utvrđivanje parametara lima testovima hidrauličnog udubljivanja za određivanje biaksijalne krive tečenja, jednog od važnih parametara koji određuje svojstva materijala.

Vebinar obrađuje:

 1. Princip testova hidrauličnog udubljivanja i računski model za određivanje biaksijalne krive tečenja po ISO16808
 2. Merenje hidrauličnog udubljivanja i postupci evaluacije projekta sistemom ARAMIS
 3. Postupak određivanja biaksijalne krive tečenja sistemom ARAMIS prema ISO16808

Vebinar je održan u četvrtak, 21. 11. 2013. od 9.00 do 10.00 i od 18.00 do 19.00 sati.

3. vebinar: „Određivanje kriva granične deformabilnosti – FLC” / 22. 01. 2014.

FLC prikazuje maksimum deformabilnosti lima u deformisanom stanju pri jednoosnim i dvoosnim deformacijama.

Kriva parametara materijala koristi se u postupcima obrade lima

u automobilskoj industriji i proizvodnji robe široke potrošnje

Teme:

 1. Šta je to FLC
 2. Koji se testovi upotrebljavaju za određivanje FLC
 3. Matematički principi za izračunavanje FLC
 4. Postupak dobijanja eksperimentalnih podataka za izračunavanje FLC sistemom ARAMIS
 5. Postupak određivanja FLC sistemom ARAMIS prema standardu ISO 12004

Određivanje FLC krive – Nakajima test: video prikaz postupka merenja

Vebinar je održan u sredu 22. 01. 2014. u 9.00 i u 18.00 sati.

4. vebinar: „Verifikacija numeričkih simulacija” /

19. 3. 2014.

Numeričke simulacije se koriste za istraživanje i razvoj u svim industrijama. Izuzetno su važne za proveru računarskih modela da bi se podržao brži razvoj novih proizvoda.

Rezultati provere računarskih simulacija GOM optičkim mernim sistemima koriste se za optimizaciju u mnogim različitim aplikacijama.

Vebinar „verifikacija numeričkih simulacija” daje informacije o optičkim mernim tehnikama i kako se optički merni rezultati koriste, na primer, u postupcima verifikacije oblikovanja lima, u testiranjima u vazduhoplovnoj industriji, kao i u biomedicinskim aplikacijama.

Vebinar je održan 19. 3. 2014. u 9.00 i u 18.00 sati.

5. vebinar: „Tensile Testing” / 6. 5. 2014.

Ispitivanje na zatezanje je postupak ispitivanja mehaničkih svojstava materijala na kidalici kojim se utvrđuju glavna svojstva koja karakterišu mehaničku otpornost materijala i njihovu deformabilnost. Često se koristi u razvoju novih materijala i kontroli kvaliteta.

Pritom je važno tačno određivanje parametara, kao što su krive naprezanja, Jungov modul, r-vrednost i n-vrednost. ARAMIS sistem beskontaktnim merenjem i visokom rezolucijom rezultata omogućava precizno ispitivanje čvrstoće materijala i vrednovanje mnogih testova.

Vebinar obuhvata utvrđivanje navedenih parametara i prikaz kako se to izvodi optičkim mernim sistemom Aramis.

Održan je u utorak 6. 5. 2014. u 9.00 i u 18.00 sati. dodajte u google calendar

6. vebinar: „Automotive Testing” / 3. 7. 2014.

Optimizacija savremenog razvoja proizvoda u automobilskoj industriji zahteva tačne i pouzdane rezultate merenja koja moraju biti objektivna, veoma precizna i ponovljiva. Bolje razumevanje statičkog i dinamičkog ponašanje komponenti omogućava efikasan razvoj proizvoda smanjujući potrebne iteracije ciklusa. Pored toga, bezbednosni aspekt ima veliki značaj u razvoju proizvoda.

Na ovom GOM-ovom vebinaru razmatrane su zanimljive primene iz automobilske industrije u područjima čvrstoće i testova sudara, analize gibanja i ocenjivanja toplotne deformacije komponenti ispitanih u klimatizovanoj komori.

Vebinar je obuhvatio utvrđivanje navedenih parametara i prikaz kako se to izvodi optičkim mernim sistemom Aramis.

Održan je u četvrtak 3. 7. 2014. u 9.00 i u 18.00 sati.

7. vebinar: „Aerospace Testing” / 3. 9. 2014.

Razvoj i proizvodnja savremenih letelica je izuzetno složen proces koji zahteva ravnotežu i kompromis između bezbednosti, tehničkih mogućnosti, dizajna, dostupne tehnologije i troškova. U razvoju avijacije učestvuju različite tehnologije i tehničke discipline, kao što su aerodinamika, pogonsko inženjerstvo, nauke o materijalima, strukturni dizajn i proizvodnja.

Sedmi GOM vebinar bavio se primenom sistema ARAMIS i PONTOS u aplikacijama iz aeroindustrije. Obuhvaćene su teme od merenja manjih razmera,  kao što je testiranje elemenata pa sve do evaluacije deformacija komponenti.

Snimak 7. GOM deformacijskog vebinara – merenja u vazduhoplovnoj industriji:

Vebinar je održan 3. 9. 2014. u 9.00 i 18.00 sati.

8. vebinar: „Medical and Biomechanics Testing” /

9. 12. 2014.

Postojećim mernim tehnologijama biomehanika predstavlja velik izazov, kao što je određivanje mehaničkih svojstava materijala ili provera performansi delova poput implantata. GOM-ove napredne metode 3D  snimanja, stereo fotogrametrije i  3D digitalizacije koriste se za merenje varijacija u stvarnim biološkim mehaničkim sistemima, kao što su kosti, tetive, ligamenti i ostala tkiva. Ove metode merenja imaju daleko veći dinamički raspon od tradicionalnih mernih uređaja. Optički 3D merni sistemi danas se koriste i u medicini za određivanje svojstva materijala, analizu performansi uzoraka i potvrdu numeričkih simulacija.

Osmi GOM vebinar bavio se različitim primenama optičke 3D metrologije u oblasti medicinskih/biomehaničkih ispitivanja i kontroli kvaliteta.

Održan je u utorak 9. 12. 2014. u 9.00 i u 18.00 sati.

Prikaz 8. GOM deformacijskog vebinara – medicinska i biomehanička ispitivanja:

9. vebinar: „Automotive Testing” / 10. 2. 2015.

U modernoj auto industriji automobilski delovi se razvijaju i usavršavaju u skladu s visokim zahtevima funkcije, bezbednosti i stabilnosti tokom roka trajanja. Da bi bili sertifikovani za serijsku proizvodnju, svi delovi moraju proći postupke testiranja kao što su:

 • toplotne i mehaničke deformacije
 • delovanje buke i vibracija
 • procesi starenja
 • testovi sudara

Optimizacija savremenog razvoja proizvoda u automobilskoj industriji zahteva tačne i pouzdane rezultate merenja koja moraju biti objektivna, precizna i ponovljiva. Bolje razumevanje statičkog i dinamičkog ponašanja komponenti omogućava efikasan razvoj i smanjuje broj potrebnih ciklusa iteracija.

Na 9. vebinaru razmatrane su aplikacije iz automobilske industrije u područjima testova sudara, analize kretanja i procene toplotnih deformacija delova testiranjem u klimatskim komorama.

Vebinar je održan u utorak, 10. 2. 2015. od 9.00 i od 18.00 sati.

Pogledajte prikaz 9. vebinara – kako se optička metrologija koristi u testiranjima u automobilskoj industriji:

10. vebinar: „High Speed Component Testing” /

24. 6. 2015.

High-speed testovi su važan alat u savremenom razvoju proizvoda jer omogućavaju analizu reakcija komponenti na mehaničke uticaje i sudare. Pri testovima s velikom brzinom, optička metrologija daje merne rezultate visoke vremenske i prostorne rezolucije.

Na vebinaru 24. 6. 2015. u 9.00 i u 18.00 sati obrađeno je korišćenje optičke metrologije u high-speed testovima. Prikazani su rezultati testiranja udara glave pešaka u automobilsko vetrobransko staklo.

Pogledajte video prikaz 10. GOM deformacijskog vebinara:

11. vebinar: „Optical 3D Metrology for Automotive Testing

16. 3. 2016.

Optimizacija savremenog razvoja proizvoda u automobilskoj industriji zahteva tačne i pouzdane merne rezultate dostupne u najkraćem mogućem roku. Da bi zadovoljili zahteve današnjeg procesa razvoja proizvoda u automobilskoj industriji, merni rezultati moraju biti objektivni i ponovljivi.

Optička metrologija omogućava bolje razumevanje statičkog i dinamičkog ponašanja komponenti, skraćuje pripremu za testiranje i smanjuje broj potrebnih iteracija.

Vebinar „Optička 3D metrologija za testiranja u automobilskoj industriji” obradio je širok spektar primena, kao što su:

 • analiza toplotnih deformacija komponenti
 • 3D analiza deformacija pri testiranju vazdušnih jastuka
 • analiza krutosti šarki vrata
 • 3D analiza pomaka u testovima sudara

Vebinar je održan na engleskom jeziku, u sredu 16. marta 2016. u 9.00 i 17.00 sati.

Pogledajte video prikaz vebinara „Optical 3D Metrology for Automotive Testing”:

12. vebinar: „Shear Test” / 13. 4. 2016.

Na 12. Tema GOM-ovom vebinaru bila je primena optičke 3D metrologije u testovima smicanja koje pridonose bržem razvoju novih materijala i kontroli kvaliteta:

 • Motivacija za testove smicanja
 • Optička metrologija u  testovima smicanja
 • Primer primene: Testiranje bakra smicanjem u kidalici
 • Primer primene: Ispitivanje čelika smicanjem prema ASTM

Poznavanje tačnih parametara materijala neophodna je u fazi projektovanja proizvoda i naknadne analize numeričkim simulacijama. Testovi smicanja se sprovode pri ispitivanju materijala tokom razvoja novih proizvoda i kontrole kvaliteta.

Optička metrologija daje precizne rezultate beskontaktnog merenja u testovima smicanja podržavajući tako razvoj novih materijala i osiguranje kvaliteta. Osim toga, visoka rezolucija rezultata koje daje  ARAMIS omogućava unapređenje postojećih postupaka ocenjivanja. Rezultati se mogu koristiti, na primer, za razmatranje pretpostavki na kojima se zasniva današnji pristup proračunu posmičnih naprezanja.

Vebinar je održan u sredu 13. 4. 2016. u 9.00 i u 17.00 sati.

Video prikaz vebinara „Shear Test”:

Vebinar – Optička 3D metrologija za testiranje u vazduhoplovnoj industriji / 20. 4. 2016.

Razvoj i proizvodnja savremenih letelica je izuzetno složen proces i zahteva pažljivu ravnotežu između bezbednosti, tehničkih mogućnosti, dizajna, dostupnih tehnologija i troškova. Optička metrologija može ubrzati razvoj vašeg proizvoda, pružajući jasne, potpune rezultate, istovremeno skraćujući vreme pripreme ispitivanja i smanjujući broj potrebnih iteracijskih ciklusa.

Na GOM-ovom vebinaru „Optička 3D metrologija za testiranje u vazduhoplovnoj” održanom 20. 4. u 9.00 i 17.00 sati prikazano je kako u radu iskoristiti prednosti koje nudi optička metrologija ovim primerima:

 • Obrnuti inženjering helikoptera
 • Određivanje dinamičke izdržljivosti materijala
 • Analiza loma ploče avionskog okvira
 • Test savijanja lopatice rotora – MKE verifikacija

Obrađene su primene u vazduhoplovnoj industriji; od merenja malih uzoraka, poput ispitivanja dinamičke izdržljivosti ili ispitivanja pojedinačnih komponenti, sve do merenja celih letelica u realnoj veličini.

Pogledajte prikaz vebinara:

Vebinar – 2D korelacija slika pomoću GOM Correlate programskog paketa / 11. 5. 2016.

GOM Correlate je besplatan programski paket za digitalnu korelaciju i evaluaciju slika. Digitalna korelacija slika je optička beskontaktna metoda za određivanje 2D ili 3D koordinata. Koristi se za određivanje pomaka i deformacija za širok spektar uzoraka u ispitivanju materijala i komponenata.

GOM Correlate omogućava 2D digitalnu korelaciju slika, pružajući tako evaluaciju i izveštavanje bilo koje digitalne serije slika ili video datoteka. Stoga savršeno odgovara za ispitivanja u ravni pomoću već postojećih kamera.

Besplatni trening vebinar „2D digitalna korelacija slika pomoću GOM Correlate programskog paketa”, održan je 11. 5. 2016. u 9.00, 13.00 i 17.00 sati na engleskom odnosno nemačkom jeziku. Na vebinaru se govorilo o:

 • Ispitivanju na zatezanje, niske i visoke brzine
 • Evaluaciji zone pukotine
 • Testu savijanja u tri tačke
 • Ispitivanju smicanja po ASTM standardima
 • Digitalnoj korelaciji slika velikih razmera

Pogledajte snimak vebinara

Vebinar – Optička 3D metrologija u ispitivanju na zatezanje / 24. 5. 2016.

Određivanje svojstava materijala zasnovano na ispitivanju na zatezanje koristi se za razvoj novih materijala i kontrolu kvaliteta. Stoga je veoma važno tačno određivanje mehaničkih svojstava materijala, uključujući krive naprezanje-istezanje, Jungov modul elastičnosti, koeficijent očvrsnuća i slično.

Precizni rezultati koje daje ARAMIS, uređaj za optičku 3D analizu deformacija, poboljšavaju tačnost merenja mehaničkih svojstava materijala. Postojeći postupci ispitivanja, na primer, određivanje kriva tečenja i formiranje graničnih kriva tečenja, poboljšani su i time pouzdaniji. Moguće je ispitati veliki broj materijala zahvaljujući beskontaktnom merenju i visokoj lokalnoj rezoluciji ARAMIS-a.

Besplatni GOM-ov vebinar „Optička 3D metrologija u ispitivanju na zatezanje”, održan 24. 5. 2016. u 9.00 i 17.00 sati, obuhvatio je sledeće teme:

 • Uvod u ispitivanje na zatezanje
 • Korišćenje optičke metrologije u ispitivanju na zatezanje
 • Demonstracija programskog paketa uživo: evaluacija ispitivanja na zatezanje
 • Lokalno deformacijsko ponašanje materijala poput Ludersovih linija, kriva tečenja i stvaranja vrata

Pogledajte prikaz vebinara:

Vebinar – Optička 3D metrologija u biomehaničkim ispitivanjima / 15. 3. 2017.

Na GOM-ovom vebinaru, održanom 15. 3. 2017. u 9.00, 13.00 i 17.00 sati, razmatrane su različite primene optičke 3D metrologije u oblasti medicinskih/biomehaničkih ispitivanja.

Biomehanika predstavlja veliki izazov postojećim mernim tehnologijama. GOM-ove napredne 3D optičke metode koje koriste 3D korelaciju slike, stereo fotogrametriju i 3D digitalizaciju upotrebljavaju se za dinamička merenja biomehaničkih sistema, kao što su kosti, tetive, ligamenti i meka tkiva.

Na GOM vebinaru razmatrale su se različite primene za 3D optičku metrologiju u oblasti biomehaničkih ispitivanja:

 • Analizu pomaka i naprezanja tkiva
 • Validaciju učinka proteza
 • 6DoF analizu kičme

Pogledajte snimak vebinara na engleskom jeziku:

Vebinar – Korelacija 2D i 3D snimaka u testiranju materijala i komponenti / 30. 3. 2017.

Besplatni GOM deformacijski vebinar „2D and 3D Image Correlation in Materials and Components Testing” održan je 30. 3. 2017. u 9 i 17 sati na engleskom, i u 13 sati na nemačkom jeziku. Obuhvaćene su sledeće teme:

 • karakteristike 2D i 3D mernih rezultata
 • ograničenja i greške 2D merenja uzrokovane promenama udaljenosti između kamere i uzorka

Analize deformacija neophodne su u razvoju materijala i komponenti. Pomake, naprezanja i specifične parametre materijala beleže sistemi mono i stereo kamera. Dobijene 2D ili 3D merne rezultate možemo analizirati GOM Correlate programom koji omogućava digitalne korelacije slika (DIC) i analizu gibanja.

Dok 2D merenja određuju samo koordinate u ravni, 3D merni rezultati daju trodimenzionalni pregled uzorka ili komponente bilo kog oblika, takođe i u pokretu. Koje se još razlike u pogledu merne postavke odnose na ova oba sistema prikazano je u ovom vebinaru (snimak na engleskom jeziku):

Vebinar – Određivanje FLC (kriva granične deformabilnosti) sistemom ARAMIS / 24. 5. 2017.

Poznavanje parametara deformisanja limenih materijala presudno je za projektovanje alata i sprovođenje celokupnog procesa oblikovanja. Kriva granične deformabilnosti (FLC) omogućava određivanje smernica obrade materijala praktičarima koji rade u području oblikovanja lima. Savremeno određivanje FLC beskontaktnim optičkim mernim metodama propisano je standardom ISO 12004.

GOM vebinar „Determination of Forming Limit Curves in ARAMIS” održan 24. 5. u 9 i 17 sati na engleskom jeziku, i u 13 sati na nemačkom jeziku obrađivao je ove teme:

 • Načela određivanja kriva granične deformabilnosti (FLC)
 • Korišćenje optičkih mernih sistema
 • Određivanje kriva granične deformabilnosti sistemom ARAMIS

Pogledajte snimak vebinara:

Vebinar „Open Data Architecture in the 3D Testing Software” / 29. 6. 2017.

Upoređivanje i simultana vizuelizacija mernih podataka, kao i razmena podataka generalno postaju sve važniji u merologiji i obradi podataka. Stoga se za vizuelizaciju i dalju obradu u ARAMIS Professional 2017 i GOM Correlate Professional 2017 mogu uvesti dodatne skalarne vrednosti i podaci o površinama. Podaci izrađeni u GOM softveru mogu se izvesti u različitim formatima podataka i mogu se koristiti i u drugim softverima. Program ARAMIS Professional 2017 omogućava i komunikaciju sa mašinama i ispitnim uređajima.

Vebinar „Open Data Architecture in the 3D Testing Software” 29. 6. u 9 i 17 sati na engleskom, i u 13 sati na nemačkom jeziku u tridesetak minuta obradio je ove teme:

 • Različite izvozne funkcije za dalju obradu podataka ili oscilacijsku analizu zasnovanu na ASCII ili XML kodiranju
 • Uvoz i dalja obrada spoljašnjih podataka (npr. simulacijski podaci iz ANSYS i skalarni podaci o geometrijama)
 • Mogućnosti komunikacije uživo

Pogledajte snimak vebinara na engleskom jeziku:

Vebinar „Validating Numerical Simulations with Optical 3D Metrology” / 1. 2. 2018.

Analiza konačnih elemenata (FEA) je integrisani alat savremenog novog procesa razvoja proizvoda koji skraćuje vreme izlaska na tržište i smanjuje broj potrebnih fizičkih prototipova. Stoga je ključno da daje pouzdane i tačne rezultate da bi se obezbedile najbolje performanse tokom celog veka trajanja proizvoda.

Optička 3D metrologija povećava mogućnosti vrednovanja rezultata numeričkih simulacija s eksperimentalnim podacima jer daje  tačne 3D podatke o oblicima, pomacima i naprezanjima.

Vebinar „Validacija numeričkih simulacija s optičkom 3D metrologijom” održan 1. 2. 2018. u 9.00 i 17.00 sati na engleskom jeziku, kao i u 13.00 sati na nemačkom jeziku trajao je oko 30 minuta. Razmatrane su ove teme:

 • Uvod u upotrebu optičke metrologije za validaciju numeričkih simulacija
 • Poređenje ANSYS simulacije s ARAMIS merenjima komponente ojačane staklenim vlaknima pod mehaničkim opterećenjem
 • Demonstracija uživo celog toka rada upoređivanja FEA rezultata s merenim podacima u programu ARAMIS Professional
 • Izvoz odgovarajućih skupova podataka iz ABAQUS, ANSYS i LS-Dyna za postupak validacije.

Pogledajte snimak vebinara na engleskom jeziku:

Vebinar „High-speed testing with the new, high-resolution ARAMIS SRX” / 8. 3. 2018.

Danas se optička metrologija masovno koristi u razvoju proizvoda. Gibanja, ubrzanja i naprezanja beskontaktno se snimaju i daju vredne merne rezultate u automobilskoj industriji, vazduhoplovstvu i biomehanici. Novi merni sistem ARAMIS SRX omogućava preciznu analizu ponašanja delova pri udaru ili padu jer senzor kombinuje vrlo visoku rezoluciju fotoaparata i visoku mernu frekvenciju. Senzor beleži delove i strukture mnogo detaljnije od uobičajenih metoda merenja.

U četvrtak, 8. marta 2018. u 9.00, 13.00 i 17.00 sati, održan je GOM vebinar koji je u tridesetak minuta obradio ove teme:

 • Priprema merenja velike brzine
 • Prikazivanje ARAMIS SRX senzora
 • Evaluacija testa udara vrata
 • Evaluacija testa udara glave pešaka

Pogledajte snimak na engleskom:

Vebinar „ARAMIS za ispitivanje materijala” / 28. 6. 2018.

Bez obzira na to da li ste CAE inženjer koji radi s modelima za numeričke simulacije ili inženjer koji ispituje mehanička svojstva materijala, znate da je poznavanje tačnih parametara materijala ključno za donošenje pravih odluka tokom projektovanja Vašeg proizvoda da bi mu se obezbedile najbolje moguće performanse tokom celog životnog ciklusa.

Korelacija digitalne slike je svestrana i efikasna metoda analize kojom se određuju 3D podaci za analizu deformacija materijala i komponenti.

28. juna 2018. u 9.00, 13.00 i 17.00 sati, GOM vas poziva na vebinar „ARAMIS za testiranje materijala” na engleskom i nemačkom jeziku na kojem možete naučiti kako će ARAMIS poboljšati vaše mogućnosti ispitivanja u:

 •  testovima savijanja
 • testovima smicanja
 • Bulge testovima
 • Nakajima testovima
 • ispitivanju pod pritiskom
 • ispitivanju na zatezanje
 • dvoosnom ispitivanju na zatezanje
 • ispitivanju širenja rupa

Vebinar će trajati oko 30 minuta.

Registrujte se za vebinar na engleskom:

Registrujte se za vebinar na nemačkom:

Pratite naše objave i registrujte se za sledeće GOM-ove deformacijske vebinare da biste dobili vredan uvid u zanimljive teme i saznali više o tome kako vam beskontaktna optička 3D metrologija može pomoći u radu.

Prisustvovanje na vebinarima je besplatno, dovoljno je da se prijavite u veb-pregledaču koji podržava JAVA programski jezik i da otvorite vezu u 9.00 ili 17.00 sati. Registracija je moguća do jedan sat pre početka vebinara. Potvrdu o prijavi i vezu na kojoj možete pogledati vebinar dobit ćete

e-poštom. Takođe će vam stići i besplatna prezentacija koja prati vebinar.

Vebinari se održavaju na engleskom i nemačkom jeziku i traju otprilike 45 minuta.

Nadamo se da će ova iskustva koristiti postojećim i budućim korisnicima GOM ARAMIS i PONTOS mernih sistema, kao i korisnicima Hegewald & Peschke kidalice.

Za sve dodatne informacije nam se obratite na

deformacije@topomatika.rs


SVE NOVOSTI